Det finns inga vildkatter!

Det finns inga vildkatter

Köp vår bok till förmån för katthemmets verksamhet och katter.

Köp vår bok nu!

Bli medlem

Genom att bli medlem i Katthemmet i Vaxholm visar du att du stöder vår kamp för de hemlösa katterna.

Bli medlem nu

Bli volontär

Våra katter behöver omsorg och omvårdnad alla veckans dagar. Kanske du kan och vill finnas till för dem någon dag på något sätt?

Vad innebär det?

Nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer på katthemmet? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Prenumerera här

Stadgar

Katthemmet i Vaxholm drivs av Föreningen Djurhjälpen vars stadgar du kan se nedan.

1. Syfte

Föreningen Djurhjälpen är en Djurskyddsförening som driver ett katthem. Vårt främsta syfte är att stävja antalet hemlösa, avlivningshotade och vanvårdade katter genom omplacering och kastrering. Vi arbetar för att kattens status ska öka genom informationsspridning. Föreningen hjälper även andra djur, och har ett brett kontaktnät till sin hjälp. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar endast med lagliga metoder. Vi låter endast efter samråd med veterinär avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter. Vi avlivar inte en katt på grund av skygghet.

2. Medlemmar

Medlem är den som vill verka i enlighet med föreningens syfte och har erlagt gällande medlemsavgift som fastställs på årsmötet. Till hedersmedlem kan föreningen eller dess styrelse utse en person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat föreningens syfte.

3. Utträde

Den som önskar utträde ur föreningen anmäler detta skriftligt till föreningens kassör. Medlem som, trots påminnelse, inte betalar fastställd medlemsavgift till föreningen anses har lämnat föreningen. Medlem som uppenbart skadar föreningens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av årsmötets- eller styrelsens fattade beslut kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Uteslutning gäller omedelbart efter styrelsens beslut. Den uteslutne kan begära att få beslutet om uteslutning prövat av årsmötet. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte.

4. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas före juni månads utgång på personlig kallelse eller genom anslag på hemsidan från styrelsen senast två veckor före. Röstberättigade vid årsmötet är endast närvarande medlemmar som erlagt gällande medlemsavgift för innevarande år. Motionsrätt tillkommer varje medlem som erlagt gällande medlemsavgift. Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet för att kunna behandlas av styrelsen och tas upp på styrelsens dagordning. Omröstning sker öppet, utom då sluten omröstning särskilt begärs. Vid val av revisorer och revisorssuppleant samt vid beslut om ansvarsfrihet äger styrelseledamot inte rösträtt.

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • Framläggande av räkenskaps-, verksamhets- och revisionsberättelse
 • Fastställande av balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av föreningens verksamhetsplan
 • Fastställande av årsavgift för det nästkommande året
 • Val av ordförande för en tid av två år, (väljs vartannat år)
 • Val av kassör för en tid av två år, (väljs vartannat år)
 • Val av övriga tre styrelseledamöter samt fyra suppleanter, för en tid av ett år
 • Val av revisor samt suppleant för en tid av ett år
 • Val av valberedning för en tid av ett år, varav en i beredningen utses som sammankallande
 • Behandling av styrelsen lämnade propositioner och inkomna motioner
 • Övriga ärenden/diskussionsämnen

5. Styrelse

Styrelsen är föreningens beredande, verkställande och förvaltande organ då årsmötet ej är samlat. Styrelsen består av ordförande, kassör och tre ledamöter, samt fyra suppleanter. Ordförande och kassör väljs på två år, på sådant sätt att ordförande och kassör går omlott och aldrig byts ut vid samma årsmöte. Övriga tre ordinarie styrelseledamöter väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig sekreterare, vice ordförande, ordinarie ledamot samt övriga ansvarsområden. Avgår ledamot under mandattid inträder efter kallelse av styrelsen suppleant i dennes ställe. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av ledamöterna är samlade. Styrelsens beslut fattas av enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen är skyldig att utlysa extra årsmöte om minst en fjärdedel (1/4) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen till styrelsen begär detta.

6. Valberedningen

Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen har att inför nästkommande årsmöte framlägga förslag på ledamöter och suppleanter i styrelsen samt till revisor jämte suppleant. Valberedningens förslag ska innehålla en valbar kandidat till varje post som ska väljas. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för medlemmarna.

7. Beslut

När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Omröstning sker öppet, utom då sluten omröstning särskilt begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder.

8. Verksamhets- och räkenskapsår

Omfattar tiden 1 januari till 31 december.

9. Ekonomisk förvaltning

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel som står under styrelsens förvaltning samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de inte reserverat sig.

Föreningens firma tecknas av den eller de personer som styrelsen utser.

Placering av medel i värdehandling eller omplacering av föreningens tillgångar ska ske i samråd med ordförande, kassör och bank eller motsvarande.

10. Revision

Styrelsen ska senast 4 veckor före årsmötet överlämna räkenskaperna till revisorn, som skall avge skriftlig berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

11. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Det krävs att minst två tredjedelar (2/3) av antalet avgivna röster bifaller beslutet

12. Upplösning

Förslag om föreningens upplösning görs skriftligen till styrelsen. Om förslaget avstyrks av styrelsen kan det inte tas upp till behandling.

Tillstyrker styrelsen förslaget måste föreslaget beslut om föreningens upplösning fattas vid två på varandra följande årsmöten med en majoritet av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. Eventuella tillgångar tillfaller utsatta djur genom donation till av medlemmarna framröstad djurskyddsorganisation.

Stadgarna senast reviderade 2015-03-22.